Начало За нас Партньори Клиенти Услуги Контакти
Продукти
Фискални Устройства
Изработка на печати
Баркод скенери
Компютри
Консумативи
Партньори

Уведомление

Изтегли бланка за уведомление


Вх. №..................../......................г.                   До ТДД на НАП: ...................................

.......................................................
        (подпис и печат)

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е


Долуподписаният..............................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на представителя на задълженото лице)

ЕГН............................., като представляващ/управляващ или упълномощено лице

на ....................................................................., код по БУЛСТАТ.................................,

Адрес за кореспонденция: ..............................................................................................

Населено място: ..............................., община: ..............................................................

Притежаващ регистрирано в ТД на НАП ФУ модел: ..................................................

с инд. № .................................... , инд. № на фискалната памет.....................................

В търговски обект: ...........................................................................................................

С адрес: .............................................................................................................................

Населено място .............................., община: .......................................

Телефон на обекта: .................................., факс:......................................


Моля да ми бъде заверено уведомление за:

o Промяна в наименованието на търговския обект
 
o Смяна на адреса на търговския обект
 
o Издаване на дубликат на паспорт на ФУ поради загубване, повреждане или унищожаване
 
o Загубване,кражба, унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети.


Гр. София,
Дата:                г.

                                                                Подпис, печат: ...................................